logo_ul

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

KATEDRA OŚWIECENIA

I LITERATURY STOSOWANEJ

logo_klito

kierownik Katedry:
prof. dr hab. Wiesław Pusz

pracownicy:
dr hab. Agnieszka Maria Kobrzycka
dr Lidia Ignaczak
dr Marzena Karwowska
dr Joanna Raźny

doktoranci:
mgr Magdalena Górowska
mgr Jowita Podwysocka-Modrzejewska
mgr Dominika Stachlewska
mgr Magdalena Wolak

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia:
- Statut Koła
- Władze Koła
- Działalność Koła
- Konferencja 8-9 maja 2014

 

© Copyright by KLiTO


prof. dr hab. Wiesław Pusz

o sobie:

Ku badaniu literatury poprowadzili mnie przewodnicy po uniwersyteckiej polonistyce: pierwszy akademicki nauczyciel, fenomen myślowego skrótu i dowcipnej puenty, sceptyczny wszecherudyta, Ryszard Wierzbowski, godny partner dla naszego Profesora i Mistrza, Zdzisława Skwarczyńskiego, który celność sądów i żądliwego słowa wniósł na wyżyny artyzmu. Szlify naukowe zyskałem na seminariach magisterskich: prof. Stefanii Skwarczyńskiej i promotora prof. Z. Skwarczyńskiego.
W Oświeceniu osiadłem na dobre, kiedy było mi dane, zaraz po studiach, zanurzyć się w naukowym klimacie Pracowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich, z którą związani byli Roman Sobol, Edmund Rabowicz, Roman Kaleta, Julian Platt, Zofia Sinkowa, Mieczysław Klimowicz, Zbigniew Goliński, Janusz Maciejewski, Teresa Kostkiewiczowa; badacze uzupełniający się obszarami zainteresowań i stosowaną metodologią, partnerzy w żywych, wzbogacających dyskusjach. Obserwacja i korzystanie z efektów różnorodnych perspektyw naukowego oglądu, uprawianych dziedzin literaturoznawstwa i używanych gatunków wpłynęły na warsztatowe decyzje i wybory.

Na równych prawach traktuję prace naukowe przynależne do odrębnych, ale jednakowo mi bliskich dziedzin literaturoznawstwa: historii literatury, socjologii pisarstwa, genologii, biografistyki, edytorstwa, dokumentalistyki. W miarę potrzeby sięgam po różne gatunki literaturoznawcze, z równą przyjemnością korzystam z formy rozprawy, pracy materiałowej, interpretacji, eseju, portretu literackiego, szkicu, hasła, referatu, recenzji naukowej.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskałem na podstawie rozprawy Grono młodych pisarzy współpracujących z pismami Brunona Kicińskiego, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Skwarczyńskiego w dniu 29 października 1976 r. na UŁ. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych, w zakresie historii literatury polskiej przyznano mi na podstawie dorobku i książki Epistolografia menipejska w Oświeceniu postanisławowskim 30 maja 1986 r. na UŁ. Tytuł naukowy profesora otrzymałem 14 stycznia 1994 r.

zainteresowania naukowe:

Związane z formacjami kulturowymi, pisarstwo i życie literackie doby Oświecenia oraz pierwszej połowy XIX w., zwłaszcza:

 • aktywność literacka i wydawnicza pisarzy Oświecenia (po lata dziewięćdziesiąte XIX w.),
 • współistnienie estetyk i orientacji literackich, trwała obecność klasycyzmu
  i sentymentalizmu w literaturze polskiej,
 • tradycja myśli Oświecenia w wiekach XX i XXI.

W kręgu problemowo-tematycznym obejmującym również epoki po oświeceniowe mieszczą się:

 • literatura stosowana;
 • literatura okazjonalna;
 • poezja chwili i na chwilę;
 • okolicznościowe pisarstwo polityczne;
 • melika patriotyczna;
 • melika burszowska;
 • obieg rękopiśmienny;
 • twórczość środowiskowa;
 • rody literackie;
 • żywot dzieł poślednich i wybitnych;
 • związek arcydzieł poezji współczesnej z tradycją literacką.

praca w UŁ:

 • zatrudnienie w Uniwersytecie Łódzkim od 1969 roku;
 • na stanowisku prof. nadzwyczajnego UŁ od 28 XI 1990 r.;
 • na stanowisku prof. zwyczajnego UŁ od 1 V 1997 r.;
 • kierownik Katedry Literatury Polskiej Oświecenia, Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ od 1 V 1988 do 31 VIII 2007 r.;
 • kierownik Katedry Literatury i Tradycji Oświecenia od 1 IX 2007 r.

nauka i dydaktyka:

 • wypromowanie w macierzystej Uczelni 161 magistrów filologii polskiej;
 • wypromowanie 11 doktorów nauk humanistycznych; 8 dysertacji zyskało postać książkową;
 • recenzje 6. prac habilitacyjnych, 9. rozpraw doktorskich, kilkunastu recenzji grantów naukowych i recenzji wydawniczych;
 • dorobek naukowy: 105 pozycji (do 1 I 2009) ľ w tym 5 książek;
 • działalność naukowa wyróżniona11. nagrodami indywidualnymi Rektora UŁ; dwukrotnie nagrodą naukową Ministerstwa.

ważniejsze publikacje:

 • "Nowy Parnas" przedromantycznej Warszawy. Bruno Kiciński i grono jego współpracowników, Wrocław 1979, ss. 254, 2 nlb. Studia z okresu Oświecenia, t. 17.
 • Epistolografia menipejska w Oświeceniu postanisławowskim, „Acta Universitatis Lodziensis”, Łódź 1985, ss. 340.
 • Między Krasickim i Słowackim. Studia, eseje, opinie, Kraków 1992, ss. 145.
 • Oświeceni i nie tylko, Łódź 2003, ss. 214.
 • Józef Mieroszewski. Z ocalałej twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 118.
 • Marcin Molski, [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego, t. 3. Warszawa 1996,
  s. 505–528.
 • Franciszek Morawski, [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, op. cit.,
  s. 548–573.
 • Bruno Kiciński, [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, op. cit., s. 756–777.
 • Józef Brykczyński, [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, op. cit., s. 778–792.
 • Stanisław Starzyński, [w:] Pisarze polskiego Oświecenia, op. cit.,
  s. 793–818.
 • Odpowiedzi na ankietę jubileuszową „Pamiętnika Literackiego” (15. Wiesław Pusz), „Pamiętnik Literacki” 2002 z. 1, s. 75–80.
 • Cejloński szafir, polski szuler i francuska pisarka (oraz o kwalifikacjach literaturoznawcy), [w:] Literatura. Historia. Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2006, s. 350–361.
 • Ignacy Krasicki i Stanisław Poniatowski. Wiersze do synowca Króla i przyjaźń bez świadectw, „Prace Polonistyczne”, Seria LXVIII, s. 149-173.

poza UŁ:

 • uczestnictwo od 1971 roku w pracach i zebraniach naukowych Pracowni Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN;
 • członkowstwo w Łódzkim Towarzystwie Naukowym;
 • udział w pracach Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym;
 • członek-założyciel Towarzystwa Miłośników Mineralogii przy Uniwersytecie Łódzkim; działającego od 1994 roku;
 • obowiązki redaktora naczelnego „Prac Polonistycznych” (od 1998 roku).Wiesław Pusz

prof. dr hab. Wiesław Pusz
profesor zwyczajny

Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Oświecenia
i Literatury Stosowanej

adres:
Pomorska 171/173
 90-236 Łódź

kontakt:
42 665 52 24
oswiecenie.ul@gmail.pl

Sekretariat Katedr
Polonistycznych

42 665 52 13
42 665 52 14
fpolsekr@uni.lodz.pl