logo_ul

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

KATEDRA OŚWIECENIA

I LITERATURY STOSOWANEJ

logo_klito

kierownik Katedry:
prof. dr hab. Wiesław Pusz

pracownicy:
dr hab. Agnieszka Maria Kobrzycka
dr Lidia Ignaczak
dr Marzena Karwowska
dr Joanna Raźny

doktoranci:
mgr Magdalena Górowska
mgr Jowita Podwysocka-Modrzejewska
mgr Dominika Stachlewska
mgr Magdalena Wolak

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia:
- Statut Koła
- Władze Koła
- Działalność Koła
- Konferencja 8-9 maja 2014

 

© Copyright by KLiTO


Statut Koła Naukowego Miłośników Oświecenia

Nazwa:

Koło Naukowe Miłośników Oświecenia

Siedziba:

Siedzibą koła jest Uniwersytet Łódzki. Koło działa przy Katedrze Oświecenia i Literatury Stosowanej UŁ

Cele:

Celem koła jest poszerzanie wiedzy studentów i doktorantów w zakresie literatury, kultury, sztuki i historii osiemnastego stulecia.

Działalność:

Działalność koła obejmuje:

  • Organizowanie prelekcji i dyskusji.
  • Organizację konferencji studencko-doktoranckich. (Ich uczestnicy będą mieli okazję doskonalić warsztat badawczy, a także rozwijać umiejętności w zakresie publicznego prezentowania wyników badań).
  • Organizowanie wycieczek i wyjazdów naukowych.
  • Współpracę z kołami naukowymi działającymi na innych uczelniach.

Członkowie koła:

Członkiem koła może zostać każdy student lub doktorant, który zgłosi przewodniczącemu chęć uczestniczenia w pracach jednostki.

Członkowstwo ustaje wskutek rezygnacji zainteresowanego lub z chwilą ukończenia przez niego nauki w UŁ.

Lista członków jest jawna.

Opiekun:

Opiekunem koła jest pracownik naukowy specjalizujący się w badaniach nad literaturą i kulturą oświecenia.

Opiekun:

  • Czuwa nad merytoryczną stroną spotkań koła.
  • Pomaga studentom w organizowaniu konferencji, wyjazdów naukowych i w przygotowaniu publikacji, będących efektem naukowej aktywności członków koła.

Władze koła:

Na czele koła stoi przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz oraz skarbnik. Władze koła są wybierane na jeden semestr.

Władze koła konsultują z członkami problematykę kolejnych spotkań, wysuwają propozycje wyjazdów naukowych, ustalają tematykę konferencji naukowych, reprezentują koło na zewnątrz.

Rozwiązanie koła:

Koło ulegnie rozwiązaniu, jeśli liczba jego członków będzie mniejsza niż pięć osób.

Postanowienia końcowe:

W pozostałych kwestiach, nieuregulowanych Statutem, mają zastosowanie ustalenia Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Oświecenia
i Literatury Stosowanej

adres:
Pomorska 171/173
 90-236 Łódź

kontakt:
42 665 52 24
oswiecenie.ul@gmail.pl

Sekretariat Katedr
Polonistycznych

42 665 52 13
42 665 52 14
fpolsekr@uni.lodz.pl